ยินดีต้อนรับสู่ www.watthaibodhi.com ดำเนินงานก่อสร้าง โดย พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส พระอาจารย์กตัญญู สุริยปญฺโญ รองเจ้าอาวาส (เลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย)-ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ประธานอำนวยการมูลนิธิ+นายกสมาคม+ประธานกรรมการวัดและคณะธรรมหรรษาจาริกแสวงบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย ** ขออนุโมทนาบุญ..ขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
สำนักงานใหญ่
Head Office
free counters
พระมหาปิยะณัฐ (อาทิตย์) กิตฺติโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา
พระอาจารย์อภิราม (กตัญญู) สุริยปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย / เลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI) 
ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI) - ประธานมูลนิธิ ITT 
นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ) - นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)
วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
ร่วมสร้างวัดไทยในอินเดีย โดยคนไทยต้นศรัทธา เพื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย-อินเดีย
ในอุปถัมภ์ของคณะธรรมหรรษาทัวร์-บางกอกไทย เซ็นเตอร์-ชมรมธรรมหรรษาฯ


     วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของอินเดีย เป็นองค์กรการกุศลในนาม "มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (Wat Thai Bodhivihar India Trust)" สร้างโดยองค์กรการกุศลนิติบุคคลร่วมนานาชาติอินเดีย-ไทย ประกอบด้วย
        1. มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (วทพอ.) Wat Thai Bodhivihar India Trust (WTBI)
        2. มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT)
        3. สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย (สทอ.) Thai-Indai Education Meditation and Tourism Association (TIA)
        4. สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) สนธ. Niti Dhammahansa Association (Thailand) NDA.
             
       วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย Wat Thai Bodhiivhar India (WTBI) ดำเนินการก่อสร้างโดย คณะสงฆ์ /คณะกรรมการวัด/คณะกรรมการมูลนิธิ/คณะกรรมการสมาคม/คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย-อินเดีย ร่วมกันสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ภายใต้ในสังกัด มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (Under Wat Thai Bodhivihar India Trust : Update 2566/2023)  โดยมี พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ (พระอาจารย์มหาอาทิตย์) กิตฺติโสภโณ (คิดการ) รองประธานอำนวยการมูลนิธิ ในฐานะเจ้าอาวาส, พระอาจารย์อภิราม (พระอาจารย์กตัญญู) สุริยปญฺโญ (กุมาร)   เลขาธิการมูลนิธิ ในฐานะรองเจ้าอาวาส, พระครูใบฎีกาสุรกาญ  (พระอาจารย์ฮอต) ปญฺญาวโร (บุญวิถี)  รองประธานอำนวยการมุลนิธิ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส, พระสุระชัย (พระอาจารย์ตุ่น) โชติโก รองประธานอำนวยการมูลนิธิ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย, และ ดร.นิติกานต์   ธรรมหรรษากุล  (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์/นิติธรรมหรรษา)  ประธานอำนวยการมูลนิธิ WTBI-ITT และนายกสมาคม สทอ.-สนธ. ในฐานะประธานกรรมการวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย และประธานอุปถัมภ์วัด ในอุปถัมภ์ของสมาชิกธรรมหรรษาทัวร์ - บางกอกไทย เซ็นเตอร์ - ชมรมธรรมหรรษา (สมาคม สทอ.-สนธ.)   
www.dhammahansa.com            www.btc2555.com                www.dhttv.com

www.dhammahansatour.com          www.watthaibodhi.com         www.iindiathai.com
     www.watthaiindia.com               www.indiathaicenter.com                

                                     
                    
รายงาน
ประกอบภาพ
จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
ทัวร์แสวงบุญ
แดนพุทธภูมิ
(ธรรมหรรษา
ทัวร์อุปถัมภ์)
กิจกรรม
โครงการ
ประจำปี
สำนักสาขา
เครือข่ายผู้อุปถัมภ์
นมัสเต.. นมัสการ.. องค์กรการกุศลร่วมสร้างวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย พุทธคยา  คือ (1) มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI) พุทธคยา (2) มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT) พุทธคยา อินเดีย (3) สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) (4) สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)
รายงานก่อสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI)
2566/2023 : หลังโควิด-19 เริ่มดำเนินงานก่อสร้างต่อเนื่อง - จนถึงปัจจุบัน
14 พ.ค. 2566/2023 : พระอาจารย์อภิราม (กตัญญู) สุริยปญฺโญ เลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI)
รองเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พร้อมคณะฯ  ตรวจงานก่อสร้างวัดและมอบนโยบายฯ ณ สถานที่ก่อสร้างวัด
โดยมี พระครูใบฎีกาสุรกาญ  ปญฺญาวโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ ถวายรายงานการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์


พระมหาปิยะณัฐ (พระอาจารย์มหาอาทิตย์) กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI)
  ตรวจงานก่อสร้างวัดและมอบนโยบาย : สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย-ห้องน้ำ-โรงครัว-โรงทานพระอาจารย์อภิราม (กตัญญู) สุริยปญฺโญ เลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI)
รองเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พร้อมคณะฯ  ตรวจงานก่อสร้างวัดและมอบนโยบายฯ 
พระครูใบฎีกาสุรกาญ  ปญฺญาวโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถวายรายงานการก่อสร้าง : 14 พ.ค. 2566/2023


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
ทรงพระกรุณาโปรเเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง 
อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน  เครื่องสังฆทาน 
นำถวายแก่พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 
ณ  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ 
ในวันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม  2566  เวลา 09.00 น. 
*****************
วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธคยา 
โพธิมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธิ์  บริเวณเขตแดนสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ได้รับพระราชทานผ้าไตรจีวร  เครื่องสังฆทาน  ในการบำเพ็ญพระราชกุศลแดนพุทธภูมิ-พระราชทานครั้งนี้ด้วย
***************** 

ขอทรงพระเจริญ **  ขอน้อยถวายเป็นพระราชกุศล 
ขอถวายพระพรชัยมงคล ** ขอแสดงความจงรักภักดี   
เรารักในหลวง ❤️ ของปวงชน ❤️ ชาวไทย
******************
ในนนามคณะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธไทยและอินเดีย แดนพุทธภูมิ
ร่วมกับ องค์กรการกุศลนิติบุคคลนานาชาติอินเดีย-ไทย โดย
มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI)
มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย (ITT)
สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ./TIA)
สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนท./NDA)
ประกาศวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
2566 : กำลังก่อสร้าง "ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย"
ประกาศมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย Wat Thai Bodhivihar India Trust (WTBI)
เรื่อง  แต่งตั้งพระภิกษุสงฆ์ไทยและอินเดียให้เป็นคณะสงฆ์ผู้บริหารวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)
----------------
            1. พระมหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ  (คิดการ)            รองประธานอำนวยการมูลนิธิ WTBI        เป็น  เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
            2. พระอภิราม (กตัญญู)  สุริยปญฺโญ  (กุมาร)        เลขาธิการมูลนิธิ WTBI                      เป็น  รองเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
            3. พระครูใบฎีกาสุรกาญ  ปญฺญาวโร  (บุญวิถี)       รองประธานอำนวยการมูลนิธิ WTBI        เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
            4. พระสุระชัย  โชติโก  (บุตรทอง)                     รองประธานอำนวยการมูลนิธิ WTBI        เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
            5. พระวรรธคม  กตธมฺโม  (อินคำปัน)                 พระธรรมทูต/ทนายความ WTBI            เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
หมายเหตุ : ตามประกาศฯ ลงวันที่  26  มกราคม  2566   ** รายละเอียด..คลิกที่นี่ **

**สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสะสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้.. องค์กรการกุศลนิติบุคคลร่วมนานาชาติอินเดีย-ไทย ร่วมสร้างวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย พุทธคยา  คือ (1) มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (WTBI) พุทธคยา (2) มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT) พุทธคยา อินเดีย (3) สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.) (4) สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย)
ประกาศ
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและบัญชีวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย  
ลงวันที่  26  มกราคม  2566/2023
   ** รายละเอียด..คลิกที่นี่ **

ข่าวสาร-การกุศล-งานบุญ
วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
ประกาศ
ประกาศมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย Wat Thai Bodhivihar India Trust (WTBI)
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย (Wat Thai Bodhivihar India Committee)
พ.ศ. 2566
** รายละเอียด..คลิกที่นี่ **

รายงานโดย WTBI-ITT-TIA-NDA
คณะสงฆ์ - คณะกรรมการวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
สำนักงานกลาง WTBI : พฤษภาคม 2566/2023